helpdesk@rsu.ac.th 029972200 ต่อ 5712, 5650

ช่องทางการติดต่อและแนวทางปฏิบัติของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยทางมหาวิทยาลัยรังสิตให้ขยายเวลาการปฏิบัติงานอยู่บ้านของบุคลากร (Hybrid Work From Home) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ยกเว้นหน่วยงานที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแต่ก็ให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หรือจนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากมหาวิทยาลัยรังสิต

ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คำนึงถึงสุขภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน และเป็นการลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งว่าหากหน่วยงาน/คณะ/วิทยาลัย มีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานหรือต้องการความช่วยเหลือจากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่านต้องนัดหมายวันเวลาล่วงหน้า เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังหัวหน้างานแต่ละส่วนงาน

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา หากท่านใดต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องสอบถามสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง FB : https://www.facebook.com/rsu-servicedesk E-mail : helpdesk@rsu.ac.th หากมีปัญหาด้านอื่นๆสามารถติดต่อโดยตรงที่หัวหน้างานในแต่ละฝ่าย ดังช่องทางการติดต่อดังนี้