helpdesk@rsu.ac.th 029972200 ต่อ 5712, 5650

บริการบัญชี RSU-Microsoft Office 365

บริการชื่อบัญชีผู้ใช้ RSU-Microsoft Office 365 ในรูปแบบบัญชี id_number@rsu.ac.th สำหรับเข้าใช้บริการของ Microsoft Office 365 for Education ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ Microsoft เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Office 365 ในรูปแบบ Cloud และสามารถใช้บริการได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ*
*ดังนั้น นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วจึงควรมี account สำรองอื่น หรือแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำรองอื่นในการใช้งานด้วย / สำหรับบุคลากร บัญชีจะหมดอายุทันทีเมื่อสิ้นสุดสถานภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย


การเข้าใช้งานบริการ RSU-Microsoft Office 365

สามารถใช้บริการภายใต้ RSU account ผ่าน web browser ได้เลย โดยเข้าใช้งานที่ www.office.com ด้วยบัญชีผู้ใช้ RSU-Microsoft Office 365 ในรูปแบบ id_number@rsu.ac.th และรหัสผ่านตัวเดียวกันกับบัญชีผู้ใช้เครือข่าย RSU-wifi หรือ Intranet

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้งานแบบติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่าแบบออฟไลน์ สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ตาม link ข้างล่างนี้
คลิกที่นี่ >> ลงทะเบียนใช้งาน Microsoft Office365 แบบออฟไลน์ สำหรับนักศึกษา
* ลงทะเบียนเสร็จแล้วรออีเมลตอบกลับ
คู่มือการเข้าใช้งาน บน web browser
คู่มือการติดตั้ง และการเข้าใช้งานบน application