แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน สถาบันการบิน


ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ให้นักศึกษาทุกคน ทำการปลดล็อคเพื่อลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 โดย
1. มารับแฟ้มประจำตัวที่ห้องธุรการ ติดต่อ พี่ตั๊ก หรือพี่ช็อป
2.ให้เขียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ s/63 และ 1/63 (รายวิชาดูจากคู่มือนักศึกษาที่รุ่นพี่แจกไป เล่มฟ้าเล็ก)
3. ให้เขียน ตรงบันทึกการเข้าพบ "เข้าปรึกษาเพื่อทำการปลดล็อคลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
4. ให้ไปหาอาจารย์ที่ปรึกษา อ.พูนลาภ เอี่ยมเจริญ หรือ อ.ชนนนาถ เทพลิบ เพื่อเซ็นปลดล็อคลงทะเบียนเรียน
5. ให้นำแฟ้มประจำตัวมาติดต่อ พี่ตั๊ก หรือพี่ช็อป เพื่อปลดล็อคลงทะเบียนเรียน
6.นักศึกษาลงทะเบียนผ่าน intranet.rsu.ac.th โดย 
user = uตามด้วยรหัสนักศึกษา
pass = เลขบัตรประชาชน หรือใส่เลข 0 13ตัว
7.มีปัญหาสอบถามได้ที่พี่โดยตรง หรือสอบถามรุ่นพี่ปี 2 ก็ได้
8.เริ่มทำการปลดล็อคได้ตั่งแต่วันที่ 8 ก.ค. 63เป็นต้นไป
9.ลงทะเบียนเรียน และชำระได้ตั่งแต่ 8-29 ก.ค.63

รายวิชาเทอม 1/63 (ให้ลงดังนี้)
1. CPD120 ลงกลุ่ม 01 เรียนวันพุธ เวลา 13.00-15.50 น.ห้อง 11-12M08
2. MAT133 ลงกลุ่ม 01 เรียนวันอังคาร เวลา 09.00-11.50 น.
3. RSU112 ลงกลุ่ม 58 เรียนวันอังคาร เวลา 13.00-14.50 น.
4. RSU171 ลงกลุ่ม 08 เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-11.50 น.
5.RSU135 ลงกลุ่ม 05 เรียน วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.50 น.
6.ENL126 ลงกลุ่ม 559 เรียนวันพุธเวลา 09.00-11.45 น.
และ HOMEROOM ทุกวัน จันทร์ เวลา 09.30-11.30 น. ห้อง 11-12M08

ช่องทางติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา

พล.อ.ท.ศ.พูนลาภ เอี่ยมเจริญ เบอร์โทร 089-7926033

พล.อ.ท.ดร.ชนนนาถ เทพลิบ เบอร์โทร 098-5639515


-

029972200 ต่อ 4107

-