แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน บริหารธุรกิจ


สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
(ภาคการศึกษา 2/2563)

--------------------

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่องปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 เบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2/2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ทางคณะฯ จึงได้จัดทำช่องทางในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้

    ช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
    ผ่านทาง : https://bit.ly/rbs-online263

(หากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ยังมีแนวโน้มการระบาดมากขึ้น ให้ปฏิบัติตามประกาศจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

#รอบสาม
วันที่ 11-15 มกราคม 2564
สามารถดำเนินการผ่านระบบ Intranet ได้ตามปกติ

หมายเหตุ
1. กรณีแบ่งชำระค่าเทอมเข้า "ระบบผ่อนชำระค่าเล่าเรียน" ผ่านทาง https://eform.rsu.ac.th/Signinpage.aspx
2. กรณีนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ติดต่อส่วนงานแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) โดยติดต่อ อาจารย์สุขศรี และพี่ออมสิน หรือ https://www.facebook.com/rsustudentloan

 

 Announcement
--------------------------------------


@rbsrsu

02-997-2222 ต่อ 1045

0817056585