แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน วิทยาศาสตร์


สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์
ชั้นปีที่ 1  ประจำภาคการศึกษา 1/2563

--------------------

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ตามที่ผ่านมาส่งผลให้นักศึกษาใหม่รหัส 63 ยังไม่มีโอกาสได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา และเนื่องด้วยวันที่ 6-29 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบแรกแบบออนไลน์และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษารหัส 63 ทางคณะฯ จึงได้จัดทำช่องทางในการติดต่อและแผนการเรียน ดังนี้

1. กลุ่มไลน์ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

2. ช่องทางการติดต่อ
***คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต***

52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 1412 / 1414
โทรสาร 0-2997-2222-30 ต่อ 1417
www.rsu.ac.th/science

***สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์***

- ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ โทร.089-681 2550 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
- ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ โทร.084-645-4570 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
- วรัญญา ชมภูพล (พี่อ้อ) โทร.094-351-8484 ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ
www.facebook.com/Biomedicalsciencesrsu

 

3. แผนการเรียนสำหรับนักศึกษารหัส 63

**แผนการเรียนสำหรับนักศึกษารหัส63 ที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษา S/2563

**แผนการเรียนและค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษารหัส63 เข้าเรียนภาคการศึกษา 1/2563

 

ข้อมูล/คู่มือที่นักศึกษาควรรู้

1. คู่มือการใช้ระบบ Intranet ในการลงทะเบียนเรียน

2. ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564 

3. คู่มือการใช้งานระบบผ่อนชำระ

4. กำหนดการรับบัตรนักศึกษารหัส 63

5. วิธีการใช้งาน RSU-NET

6. นักศึกษาสามารถดูระเบียบการและคู่มือต่างๆเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียน http://registrar.rsu.ac.th/Default.aspx


https://lin.ee/1oBkNwObr

02-7916000 ต่อ 1412

0943518484