แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน สถาบันการทูตและการต่างประเทศ


สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

Institute of Diplomacy and International Studies

idis.rsu.ac.th


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

BA International Relations and Development

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

MA Diplomacy and International Studies

 


idis_rsu

0-2791-6000 ต่อ 4090

0994499921