แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน การแพทย์แผนตะวันออก


     

 

รวบรวมช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานอกคณะฯ ในภาคการศึกษา S/64

สำนักงานทะเบียน
https://www.facebook.com/RegistrarRSU
สอบถามเรื่อง : ปัญหาการลงทะเบียน ฯลฯ

ECO เศรษฐศาสตร์
https://www.facebook.com/RSUEcon

LWB นิติฯ
https://www.facebook.com/nitisartrangsit

RSU สถาบัน Gen.Ed.
https://www.facebook.com/rsugened

ENL สถาบันภาษา
https://www.facebook.com/reli2014

ACC คณะบัญชี
https://www.facebook.com/AccRsu

THA/ENG คณะศิลปศาสตร์
https://www.facebook.com/LiberalArtsRSU

ESS สถาบันกีฬา
https://www.facebook.com/SportsRsu

IMC วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
https://www.facebook.com/commartsrangsitU 


ORMRSU

0-2791-6000 ต่อ 5164

-