แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ทันตแพทยศาสตร์


 

สำหรับภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์จะดำเนินการลงทะเบียนให้นักศึกษาทุกคน โดยเมื่อทางวิทยาลัยฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให่้ทราบอีกครั้ง

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คู่มือหลักสูตร