แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม


                    คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม                  

  Faculty  of criminology and justice administration

 

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์    

Bachelor of Science Program in Criminology and Forensic Science  

            : วทบ.(วิทยาศาสตรบัณฑิต)         

            : B.Sc. (Criminology and Forensic Science)

            จำนวนหน่วยกิต

                           จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126  หน่วยกิต (หลักสูตร  4 ปี )

            โครงสร้างหลักสูตร                 

                           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                            30      หน่วยกิต

                                  1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             9     หน่วยกิต

                                  2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               3     หน่วยกิต

                                  3)  กลุ่มวิชาภาษา                                                  15     หน่วยกิต

                                  4)  กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                    3    หน่วยกิต

                                 หมวดวิชาเฉพาะ                   90    หน่วยกิต              ประกอบด้วย

                                1)  วิชาชีพ-บังคับ                                                   81      หน่วยกิต

                                2)   วิชาชีพเลือก                                                     9      หน่วยกิต

               หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า            6      หน่วยกิต

 

จุดเด่นของหลักสูตร

   - เป็นการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตส่งผลให้หลักสูตรมีความพร้อมด้านนิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยา

   - อาจารย์พิเศษจากหลายสถาบันและหน่วยงานของรัฐ เช่น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ฯลฯ

วิชาเด่น: ยุทธวิธีตำรวจ การบริหารงานตำรวจ การพิสูจน์หลักฐาน การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นิติคอมพิวเตอร์ นิติพิษวิทยา การบูรณาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

แนวทางการประกอบอาชีพ

  - สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ นักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆในกระทรวงยุติธรรม เช่น กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

  - นักวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยา

  - หน่วยงานเอกชน ที่เกี่ยวกับห้องปฎิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

  - เจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับห้องปฎิบัติการ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  320,000  บาท

https://www.rsu.ac.th/cja/

Facebook Page :  https://www.facebook.com/justice.rsu

 

  


หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

Master of Arts Program in Criminology and  Justice  Administration

      :     ศศ.ม. (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม)

      :     M.A. (Criminology and  Justice  Administration)

      หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้สามารถนำองค์ความรู้ใน “สหวิทยาการ” ทั้งในด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา กฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสารมวลชนมาบูรณาการ มาใช้ในการควบคุม ป้องกัน บำบัดและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยถ่ายทอดความรู้บนพื้นฐานของแนวคิด ฐานคติ ทฤษฎี ผ่านระบบกระบวนการคิด วิเคราะห์     เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดันให้สังคมได้ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ  นำไปสู่การกำหนดทิศทาง วิธีการ และมาตรการ ของการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการยุติธรรมทางหลัก และทางเลือก เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรม  เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน

หลักสูตร  (หลักสูตร  2  ปี )

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร        188,400  บาท (บุคคลทั่วไป)

                                                    172,800   บาท  (ข้าราชการ ศิษย์เก่า ลด 20 % )

 

https://www.rsu.ac.th/cja/

Facebook Page :  https://www.facebook.com/justice.rsu

 


หลักสูตรปริญญาเอก


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

Doctor of Philosophy Program  in Criminology and  Justice Administration

:     ปร.ด. (อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม)

:     Ph.D. (Criminology and  Justice Administration)

               หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เป็นหลักสูตร
ที่เน้นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ฐานคติ และการวิจัยเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สำหรับการนำมาใช้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่สลับซับซ้อน และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชน นอกจากนี้ ยังมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับมาตรฐานสากล และเป็นการสร้างบุคลากรทางวิชาการ รวมถึงผลิตนักวิจัย    เพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม     ตลอดจนเสริมสร้างทักษะทางการวิจัย เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบาย และสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมไทยให้เป็นที่ศรัทธาของสังคมโดยแท้จริง  โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม   และสังคมไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง ยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

หลักสูตร  (หลักสูตร  3  ปี )

      ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร       450,000  บาท (บุคคลทั่วไป)

                                                       405.000  บาท  (ข้าราชการ ศิษย์เก่า ลด 10 %)

 

https://www.rsu.ac.th/cja/

Facebook Page :  https://www.facebook.com/justice.rsu


ข้อมูล/คู่มือการลงทะเบียนอื่น ๆ

1. ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2563-2564

2. คู่มือการใช้งานระบบผ่อนชำระออนไลน์

3. การเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย RSU-NET  

 


คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

หมู่บ้านเมืองเอก    ถนนพหลโยธิน  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000 

เบอร์ติดต่อ 02-997-2222-3 0  ต่อ 1283


Aon4408

02-997-2222 ต่อ 1283

0898960462