แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน สถาบันรัฐศาสตร์


สำหรับนักศึกษาสถาบันรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 
(ประจำภาคการศึกษา 1/2563)

--------------------
ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ตามที่ผ่านมาส่งผลให้นักศึกษาใหม่รหัส 63 ยังไม่มีโอกาสได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษารหัส 63 ทางสถาบันฯ จึงได้จัดทำช่องทางในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและแผนการเรียน ดังนี้


@pol_rsu

029972200 ต่อ 1266

0628490006