แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน นวัตกรรมสังคม


ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม   จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 

 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 277,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดร.เอกพจน์ คงกระเรียน 099-3484381

 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 193,500 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.บุญส่ง ชเลธร 095-4814243,

ดร.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ 098-6914098

 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

(ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 181,200 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร 063-9952645,

คุณอรนลิน พิกุลขาว 088-9324914

 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ภาคปกติ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 181,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ผศ.รตอ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ 086-9894460,

คุณบงกชกาญจน์ สุนทรพฤกษ์ 085-1794224

 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 144,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร 081-2404248,

คุณเจนจิรา อินทร์จันทร์ 083-2225289

 

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 475,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห  081-4469699,

คุณบงกชกาญจน์ สุนทรพฤกษ์ 085-1794224

 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีรหัสนักศึกษาแล้ว

ให้ติดต่ออาจารย์ ตามรายละเอียด ดังนี้ ค่ะ

นักศึกษาที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วยเลข 1 

ติดต่อ อาจารย์รสธร ตู้บรรเทิง เบอร์ 081-8951900

 

นักศึกษาที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วยเลข 2

ติดต่อ ดร.บุญส่ง ชเลธร เบอร์ 095-4814243

 

นักศึกษาที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วยเลข 3

ติดต่อ ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร เบอร์ 063-9952645

 

นักศึกษาที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วยเลข 4 และ 0

ติดต่อ อาจารย์สุนี ไชยรส เบอร์ 081-8372578

 

นักศึกษาที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วยเลข 5

ติดต่อ ผศ.รตอ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ เบอร์ 0869894460

 

นักศึกษาที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วยเลข 6

ติดต่อ ดร.นลินี ณ นคร รักธรรม เบอร์ 081-6959937

 

นักศึกษาที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วยเลข 7 และ 8

ติดต่อ ดร.ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร เบอร์ 0834565355

 

นักศึกษาที่รหัสนักศึกษาลงท้ายด้วยเลข 9

ติดต่อ ดร.ฟ้าลั่น กระสังข์ เบอร์ 063-7829442

 

นักศึกษา "ทุนนักกีฬา" 

ติดต่อ ดร.เอกพจน์ คงกระเรียน เบอร์ 099-3484381

 

เว็บไซต์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

http://csirsu.com/

 

Facebook วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

https://www.facebook.com/csirsu

 

เล่มหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฉบับปรับปรุง 2563

https://drive.google.com/file/d/1aAucql3V6b57Uo4bHPfUkY0pnanKswt8/view

 

เล่มหลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) ฉบับปรับปรุง 2563

https://drive.google.com/file/d/1_RshHMIDFbF00rWIXAj-LAY7VYBtfpfj/view

 

เล่มหลักสูตรระดับปริญญาโท (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ฉบับปี 2559

https://drive.google.com/file/d/1TIwgf7EivaIU4rnTPbeJ98CJrYrwfd_T/view

 

เล่มหลักสูตรระดับปริญญาเอก ฉบับปรับปรุง 2563

https://drive.google.com/file/d/1Cp86Q99TMYw7V3VhDoEnFPXNBQL1aj0l/view


-

025339697

-