แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ดิจิทัลอาร์ต


หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       139        หน่วยกิต

      โครงสร้างหลักสูตร                    

        หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         30        หน่วยกิต ประกอบด้วย

 1)    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          3        หน่วยกิต

 2)    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            9        หน่วยกิต

3)    กลุ่มวิชาภาษา                                         15        หน่วยกิต

4)    กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                3        หน่วยกิต

        หมวดวิชาเฉพาะ                        103        หน่วยกิต     ประกอบด้วย

 1)    วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                  30        หน่วยกิต

 2)    วิชาชีพ                                                73        หน่วยกิต

       ก.    วิชาชีพ-บังคับ                                58        หน่วยกิต

       ข.    วิชาชีพ-เลือก                                 15        หน่วยกิต

       หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                       6        หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค                     

    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       136        หน่วยกิต

     โครงสร้างหลักสูตร                    

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                30        หน่วยกิตประกอบด้วย

    1)    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          3        หน่วยกิต 

     2)    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             9        หน่วยกิต

      3)    กลุ่มวิชาภาษา*                                         15        หน่วยกิต

      4)    กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา                  3        หน่วยกิต

* ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต

      หมวดวิชาเฉพาะ                                100        หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1)    วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                    24        หน่วยกิต

 2)    วิชาชีพ                                                  76        หน่วยกิต

  ก.    วิชาชีพ-บังคับ                                        67        หน่วยกิต

   ข.    วิชาชีพ-เลือก                                         9        หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                              6        หน่วยกิต


DIGITAL ART Center Point

029972222 ext 5201-5

-