แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ทัศนมาตรศาสตร์


ชื่อปริญญา : ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Optometry 

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต แบ่งเป็น
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 6 ปี จะรับผู้เข้าศึกษาคือนักรียนจบชั้นมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 4 ปี จะรับผู้เข้าศึกษาคือนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน 2 ปี จะรับผู้เข้าศึกษาคือนักศึกษาที่จบการศึกษาวิทยาศาสตร์สายตาหลักสูตร 4 ปี (เฉพาะศิษย์เก่าคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้น) เรียนต่อจนครบตามหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ 6 ปี

โครงสร้างขอหลักสูตรจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
1) หมวดการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาษา และพละศิกษา/หรือนันทการ
2) หมวดวิชาเฉพาะ 156 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
สรุปการจัดการเรียนการสอนตามสาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมดจำนวน      1    หลักสูตร  

  • หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

         ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร    6    ปี        
         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            192   หน่วยกิต

  • โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

        หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30    หน่วยกิต ประกอบด้วย
            1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9    หน่วยกิต
            2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3    หน่วยกิต
            3) กลุ่มวิชาภาษา                                 15    หน่วยกิต
            4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา        3    หน่วยกิต
        หมวดวิชาเฉพาะ         156    หน่วยกิต ประกอบด้วย
                1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                  71    หน่วยกิต
                2) วิชาชีพ                                 85    หน่วยกิต
        หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                  6    หน่วยกิต

 

   

     

ภาคการศึกษาฤดูร้อน(S)

ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

RSU 111

สังคมธรรมาธิปไตย

2(2-0-4)

RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)

RSU 131

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5)

ENL 125

ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก

3(2-2-5)  

รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

CHM 131 เคมีทั่วไป  3(3-0-6)
CHM 132 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2)
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
OPM 101 ทัศนมาตรศาสตร์เบื้องต้นและพื้นฐานปฏิบัติงานทางสายตา    3(3 0 6)
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยีการบันเทิงและการออกแบบ  3(3-0-6)
RSU XXX …………………………………    3(x-x-x)
RSU XXX …………………………………    3(x-x-x)
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

BIO 131 ชีววิทยาทั่วไป                                                                                                    3(3-0-6)
BIO 132 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป    1(0-3-2)
PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-6)
ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน    3(2-3-6)
RSU XXX …………………………………  3(x-x-x)
RSU XXX …………………………………  3(x-x-x)
RSU XXX …………………………………  3(x-x-x)
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน(S) ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

- - -
รวม - หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน    3(3-0-6)
OPM 201 กายวิภาคศาสตร์ทางจักษุ 3(2-3-6)
OPM 202 จุลกายวิภาคศาสตร์และคัพภวิทยาทางจักษุ 2(1-2-3)
OPM 203 ทัศนศาสตร์เชิงสรีรวิทยา 3(2-3-6)
OPM 208 ประสาทวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4)
OPM 210 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต 1 3(2-3-6)
RSU XXX (เลือกเสรี) 3(x-x-x)
รวม 19 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

OPM 205 สรีรวิทยาทางจักษุ 3(2-3-6)
OPM 206 ชีวเคมีทางการแพทย์และจักษุวิทยา 2(2-0-4)
OPM 207 ประสาทสรีรวิทยาทางสายตา 2(2-0-4)
OPM 209 ระบาดวิทยาและสาธารณสุขพื้นฐาน 2(2-0-4)
OPM 211 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต 2  3(2-3-6)
MIC 304 จุลชีววิทยาทางจักษุ 4(3-3-8)
PAT 300 พยาธิวิทยาพื้นฐานและตามระบบ  4(3-3-8)
รวม 20 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน(S) ชั้นปีที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

PMC 100 เภสัชวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6)
RSU XXX (เลือกเสรี) 3(x-x-x)
รวม 6 หน่วยกิต    
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

OPM 301 ทัศนศาสตร์เชิงทฤษฎี  3(2-3-6)
OPM 310 หลักการซักประวัติผู้รับบริการทางสายตา 3(2-3-6)
OPM 312 ทัศนศาสตร์ด้านเลนส์สายตา 3(2-3-6)
OPM 313 หลักการวินิจฉัยการตรวจสายตา 3(1-6-5)
OPM 314 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเจียระไนเลนส์และประกอบแว่นตา 3(2-3-6)
OPM 514 ความรู้คู่คุณธรรม 2(2-0-4)
รวม 17 หน่วยกิต    
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

OPM 307 หลักและวิธีการประเมินทางกาย  3(2-3-6)
OPM 309 ทัศนมาตรศาสตร์การอาชีพและการกีฬา 3(3-0-6)
OPM 315 ทัศนศาสตร์ด้านเลนส์สายตา 3(2-3-6)
OPM 316 หลักการวินิจฉัยการตรวจสายตา 3(1-6-5)
OPM 411 การมองเห็นด้วยตาทั้งสองข้างและการเคลื่อนไหวของตา 3(2-3-6)
OPM 516 เศรษฐศาสตร์สังคมด้านทัศนมาตรศาสตร์ 2(2-0-4)
รวม 17 หน่วยกิต    
ภาคการศึกษาฤดูร้อน(S) ชั้นปีที่ 4

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

- - -
รวม - หน่วยกิต    
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

OPM 311 การประเมินทางคลินิก 3(2-3-6)
OPM 401 ชีวสถิติของทัศนมาตรศาสตร์ 2(2-0-4)
OPM 402 โรคตาส่วนหน้าและพยาธิวิทยา 3(2-3-6)
OPM 404 จักษุเภสัชวิทยา 2(2-0-4)
OPM 405 เลนส์สัมผัส 3(2-3-6)
OPM 513 สายตาเลือนรางและการฟื้นฟู 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต    
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

OPM 403 โรคตาส่วนหลังและพยาธิวิทยา 3(2-3-6)
OPM 406 คลินิกเลนส์สัมผัส 3(2-3-6)
OPM 408 การมองเห็นและปัญหาเรื่องการเรียนรู้ 3(3-0-6)
OPM 409 กฎหมายและประเด็นทางวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ 2(2-0-4)
OPM 410 การบำบัดสายตาขั้นพื้นฐาน 3(2-3-6)
OPM 494 ปฏิบัติการคลินิกสายตาเบื้องต้น  3(0-9-5)
รวม 17 หน่วยกิต    
ภาคการศึกษาฤดูร้อน(S) ชั้นปีที่ 5

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

OPM 511 ทัศนมาตรศาสตร์ในเด็ก 3(3-0-6)
OPM 512 ทัศนมาตรศาสตร์ในผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
OPM 515 จักษุบำบัดประยุกต์ 3(2-3-6)
รวม 9 หน่วยกิต    
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 5  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

OPM 591 ปฏิบัติการคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายใน 1 3(0-9-5)
OPM 593 โครงการพิเศษ: การวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 1 2(0-6-3)
รวม 5 หน่วยกิต    
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 5  

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

OPM 592 ปฏิบัติการคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายใน 2 3(0-9-5)
OPM 594 โครงการพิเศษ: การวิจัยทางทัศนมาตรศาสตร์ 2 2(0-6-3)
รวม 5 หน่วยกิต    
ภาคการศึกษาฤดูร้อน(S) ชั้นปีที่ 6

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

- - -
รวม - หน่วยกิต    
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 6

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

OPM 691 ปฏิบัติการทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายนอก 6(0-35-18)
รวม 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 6

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

OPM 692 ปฏิบัติการเสริมทางคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ภายนอก 6(0-35-18)
รวม 6 หน่วยกิต


 

 


-

02997-2200 ต่อ 4470

-