แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน วิศวกรรมศาสตร์


วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

วิชาที่เด็ก 64 ลงทะเบียน เทอม S/64

RSU 111 สถาบัน Gen.Ed.
https://www.facebook.com/rsugened

RSU 183 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ENL125 สถาบันภาษา
https://www.facebook.com/reli2014

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน

รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน (สายวิทย์-สายศิลป์)  หรือเทียบเท่า ปวช.  ปวส. ผลการเรียน GPA ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (GPA ไม่ถึง 2.00 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์)

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน (ผู้สมัครต้องมี GPA 2.50 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์ โดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน (ผู้สมัครต้องมี GPA 2.25 ขึ้นไปสายวิทยาศาสตร์-สายศิลป์คำนวณ หรือเทียบเท่าโดยต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

*สำหรับผู้ที่มาจากสถาบันการบินพลเรือน ต้องมีเกรด GPA (Knowledge Grade) 75% ขึ้นไป

รายละเอียดการสมัคร     https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/WEB63103

 


-

029972200#3229,3221

-