แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต


 ข่าวสารล่าสุด!

 

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต

การพัฒนาทักษะทางด้าน Data Analytics และ Big Data ในยุคดิจิทัล

คอมพิวเตอร์วิทัศน์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการประมวลผลภาพดิจิทัล


 ข้อมูลการสมัคร

สมัครเรียนออนไลน์


 Facebook สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ Rangsit

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Rangsit

เทคโนโลยีสารสนเทศ Rangsit

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Rangsit

คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย Rangsit

คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

Rangsit

สารสนเทศการลงทุน Rangsit

สารสนเทศการลงทุน

Rangsit

เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ Rangsit

เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

Rangsit

 


@itrsu

027916000 ต่อ 4061

0959496352