แสดงรายละเอียด
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน การออกแบบ


College of Design วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต


วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต มีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นในการบ่มเพาะความรู้และการผลิตนักออกแบบรุ่นใหม่ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้เข้าใจบทบาทของตน มีมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบไม่เพียงด้านความงาม แต่คือเครื่องมืออันทรงพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต พฤติกรรม วัฒนธรรม การศึกษา วิธีการสื่อสาร ตลอดจนวิสัยทัศน์และมุมมองของมนุษย์ในเชิงบวก อีกทั้งปลูกฝังให้ตระหนักในความสำคัญของการตั้งคำถามเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ข้อสรุป และข้อจำกัดต่างๆ เพื่อศึกษาค้นคว้า ทดลองให้ได้มาซึ่งงานออกแบบที่มีคุณค่า สามารถนำไปพัฒนาทุกส่วนของคุณภาพชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

www.artanddesignrangsit.com

ชื่อหลักสูตร : ศิลปบัณฑิต (Bachelor of Fine Arts)

ปริญญาตรีหลักสูตร 3ปีครึ่ง : 120 - 130 หน่วยกิต


หลักสูตรปริญญาตรี 5 สาขาวิชาดังนี้


Department of Photography and Visual Media

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ มุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการสร้างงานศิลปะและงานออกแบบที่ใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อที่เกิดจากแสง เพื่อใช้ในงานวิชาชีพและการสร้างสรรค์ส่วนบุคคล เน้นแนวคิดและกระบวนการปฏิบัติ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ ผสมผสานตามความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ

Facebook Page : photorangsit


Department of Interior Design

สาขาวิชาการออกแบบภายใน มุ่งเน้นการปลูกฝังการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเรียนรู้กระบวนการออกแบบและปฏิบัติการ ทั้งการสร้างสรรค์งานส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม พื้นฐานกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ใช้งานและการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการคำนึงถึงบทบาทของนักออกแบบในสังคมร่วมสมัยที่ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อการออกแบบอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปในกระบวนการออกแบบ

แผนการศึกษาหลักสูตรการออกแบบภายใน

Facebook Page : interiordesignrsu

 


Department of Visual communication design

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์มีเป้าหมายที่จะผลิตนักศึกษาให้เป็นนักคิด มีความพร้อมที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดด้วยการบูรณาการความรู้และทักษะด้านการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบกราฟิก การออกแบบตัวอักษร การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร การออกแบบภาพประกอบ การออกแบบโฆษณา การออกแบบมัลติมีเดีย ฯลฯ

แผนการศึกษาหลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์

Facebook Page :  นิเทศศิลป์รังสิต


Department of Design

สาขาวิชาการออกแบบเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการที่ส่งเสริมการพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียน มีความทันสมัย มุ่งเน้นกระบวนการคิด การตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบใหม่ๆ ส่งเสริมความหลากหลายในวิธีการแก้ปัญหา การทดลองและการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ยึดกรอบเดิมๆ แต่เปิดมุมมองในมิติทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วัสดุเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตซึ่งจะเป็นการเรียนรู้จากทักษะการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับการบูรณาการความรู้ทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการออกแบบสู่ตลาดจริง มีคุณค่า ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อตัวผู้เรียน

แผนการศึกษาหลักสูตรการออกแบบ

Facebook Page : design.rangsit


Department of Fashion Design

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์มุ่งเน้นสร้างนักออกแบบแฟชั่นที่เป็นผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์และสามารถปฏิบัติงานจริง มีความร่วมสมัยในการออกแบบ มีทักษะและความประณีตในรายละเอียด เปิดกว้างในการศึกษาค้นคว้าทดลองนวัตกรรมด้วยวัสดุและเทคนิคใหม่ๆ ทั้งด้วยมือและด้วยเครื่องจักร เรียนรู้ทั้งกระบวนการผลิตแฟชั่นระดับสูง แฟชั่นสำเร็จรูป และแนวโน้มการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการทางธุรกิจแฟชั่นครบวงจร

แผนการศึกษาหลักสูตรแฟชั่นดีไซน์

Facebook Page : FashionDesignRangsitUniversity


หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร


Master of Fine Art Program in Design

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ M.F.A. (Design) เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนอย่างเปิดกว้างสำหรับผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ในอันที่จะเรียนรู้และฝึกฝนทักษะวิธีคิดโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบภายใต้โจทย์และสถานการณ์ที่ต่างๆกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาการออกแบบใหม่ๆอันถือเป็นนวัตกรรมการออกแบบ โดยผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ดังกล่าวกับการสร้างโอกาสทางวิชาชีพและธุรกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น ธุรกิจการให้การบริการ การศึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟิก การออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบสื่อดิจิทัล เป็นต้น

www.mfa-d.com

Facebook Page : mfadesignrangsit

 


ติดต่อวิชาเลือกเสรี วิทยาลัยการออกแบบ เทอม S/64

 

ติดต่อวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยการออกแบบ เทอม S/64

 


วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต : 52/347 เมืองเอก พหลโยธิน หลักหก ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 02-997-2200-30 ต่อ 3631, 3634, 3639, 3642    /     โทรสาร: 02-997-2200 ต่อ 3567

Facebook : CollegeOfDesign.RSU        Line Offical : CollegeofDesign.RSU

Website : www.artanddesignrangsit.com          E-mail : collegeofdesign@rsu.ac.th


@rae8332g

029972222 ต่อ 3631

029972222