งานนโยบายและแผน

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี


ดูแล และจัดทำด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากรภายในหน่วยงาน

จัดทำผลงานการจัดการความรู้ (KM)dashboard

ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ดำเนินการด้านการประกัน คุณภาพการปฏิบัติงาน

กรอกรายงานความก้าวหน้าโครงการ http://plan.rsu.ac.th/planonline/

จัดทำแผนด้านการประกันคุณภาพประจำปี และจัดทำแผนความเสี่ยงประจำปี

งานบริการคำร้อง (Service Desk)

งานรับแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน์
รับแจ้งและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของปัญหาการใช้งานระบบ Intranet ในส่วนของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
งานรับแจ้งซ่อม ได้แก่ งานรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ งานแจ้งอินเทอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้ และอื่นๆ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต
ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wireless LAN ด้วยวิธีAuthentication
ดูแล ควบคุมโครงการแจกแท็บเล็ตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ
dashboard
ให้คำปรึกษาใช้งาน RSU Mail
dashboard

ทีมงานของเรา

The professional team.

จุฑาวรรณ โพธิ์ศรี

เจ้าหน้าที่

พัชรมณฑ์ สุรินทร์

หัวหน้างาน

สุณัฐฐา ทิมทอง

เจ้าหน้าที่

บริการด้วยใจรัก พร้อมกับประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ

ติดต่อเรา

อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 2 ห้อง 207

โทรศัพท์

0-2997-2200 ต่อ 5712, 5650

© Copyright ITSC 2022