บริการ

ฝ่ายงานสนับสนุนทางเทคนิคของเราให้บริการ ดังนี้


บริการให้คำปรึกษา ติดตั้งทั้ง Software และ Hardwaredashboard

บริการเพิ่มประสิทธิภาพ System Software และ Application Software สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์และขอมา

ซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

ทีมงานของเรา

The professional team.

กฤษฎา ชื่นหฤทัย

หัวหน้างาน

ชัยวุธิ ธนะสูตร

เจ้าหน้าที่เทคนิค

ธีรเดช รักปาน

เจ้าหน้าที่เทคนิค

ศิริพงษ์ มามีชัย

เจ้าหน้าที่เทคนิค

นพดล ปัญญาไว

เจ้าหน้าที่เทคนิค

ณัฐพงษ์ ไทรงาม

เจ้าหน้าที่เทคนิค

บริการด้วยใจรัก พร้อมกับประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ

ติดต่อเรา

อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 331

โทรศัพท์

0-2997-2222 ต่อ 3285

© Copyright ITSC 2022