บริการ

ฝ่ายงานโครงข่ายพื้นฐานของเราให้บริการ ดังนี้


บริการเครือข่ายสารสนเทศอินเทอร์เน็ต (Internet Gateway)บริการแม่ข่ายโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต (Internet Application Service, DNS, WINS, DHCP, Web Cache, NTP, RADIUS, LDAP, IPv4, IPv6)

dashboard

บริการให้คำปรึกษากับคณะและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ ประเมินราคาเพื่อตั้งโครงการ และร่างหนังสือสัญญาการจัดจ้างงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับงบประมาณ

บริการเครือข่ายเสมือน RSU Net@Home (Virtual Private Network: VPN)บริการจัดส่งวิศวกรที่เชี่ยวชาญสำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการใช้งานระบบ Internet

ผลงานของเรา

ผลงานของทีมโครงข่ายพื้นฐาน มีดังนี้

ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และพัฒนาอุปกรณ์ Network ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตรง กับความต้องการของผู้ใช้งาน
ดูแลเกี่ยวกับการ Install และ Configuration จัดสรร IP Address ให้กับอุปกรณ์ของระบบเครือข่าย
ดำเนินการ Monitorระบบและอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย
ดูแลเกี่ยวกับระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ ของระบบกล้อง CCTV ภายในมหาวิทยาลัย
ดูแลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงของการใช้งานระบบไม้กั้นอาคารจอดรถสำหรับบุคลากร
ดูแลระบบเครือข่ายและการใช้งานของระบบศูนย์อาหาร อาคารพระพิฆเนศ
ดูแลความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในระบบเครือข่าย
ดูแลและตรวจสอบ Domain Name Server ของมหาวิทยาลัย

ทีมงานของเรา

The professional team.

เธียรวิชญ์ หมื่นไธสง

เจ้าหน้าที่

กฤษฎา ชื่นหฤทัย

หัวหน้างาน

ชนพนธ์ สุรินทร์

เจ้าหน้าที่

ชัยนรินทร์ ศรีเมืองช้าง

เจ้าหน้าที่

สมพงษ์พินิจ สุวรรณชาติ

เจ้าหน้าที่

วุฒิชัย ช่างวาด

เจ้าหน้าที่

หัสดิน เนตรนิล

เจ้าหน้าที่

บริการด้วยใจรัก พร้อมกับประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ

ติดต่อเรา

อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5) ชั้น 3 ห้อง 331

โทรศัพท์

0-2997-222 ต่อ 3284

© Copyright ITSC 2022